Kapilux

שלום! מייצרים/מייבאים חומר מעניין? טכנולוגיה חדשנית?
ספרו לנו על כך בטופס זה ונציג מטעמנו יצור אתכם קשר בימים הקרובים.

*ùí ôøèé :  
*ùí îùôçä :  
*àé îééì :  
àúø :
*èìôåï/ðééã :  
*çáøä :  
*úçåí òéñå÷ äçáøä :  
*àçø :  
ñåâ äîåöø/äùéøåú (úàø/é áîùôè ÷öø)
øçåá åîñôø :
ééùåá :
îé÷åã :
ìùàìåú,äòøåú åúâåáåú ...
*äùãåú äîåãâùéí äéðí ùãåú çåáä
* áøâò ùéé÷ìèå ôøèéê áîòøëú, ðöéâ îèòîðå éöåø òîê ÷ùø ìäùìîú äìéê ääøùîä
  ÷øàúé àú úðàé äôøñåí áàúø åàðé îñëéí ìäí  
 
  
Tenebit תנאי שימוש | לדף הבית | English כל הזכויות שמורות | ספריית החומרים של מוזיאון העיצוב חולון ©2007